Privacy & Cookie Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Diabetes Liga vzw, met maatschappelijke zetel te Gent  en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0412.404.705 (hierna: “Diabetes Liga”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1: Algemeen

Diabetes liga respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe Diabetes liga, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze privacyverklaring geldt voor de webshop van Diabetes Liga.

Wanneer u een account aanmaakt, aankopen doet, ons contactformulier of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat Diabetes liga de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. Diabetes liga verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website en de webshop te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2: Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Via het gebruik van onze webshop kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

2.1 Informatie die u zelf verstrekt:

  • Contactformulier: voornaam, naam, emailadres, telefoon, bericht.
  • Registratie account: accountgegevens
  • Webshop klantenbeheer: voornaam, naam, lidnummer, adresgegevens, e-mailadres, telefoon, aankoopgegevens.
  • Informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt

Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder voor het beheer van uw account en om uw aankopen te bezorgen. Dit doen wij op basis van de overeenkomst die u met ons afsluit. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om uw vragen/klachten te beantwoorden, dit doen wij met uw toestemming en op basis van ons gerechtvaardigd belang.

2.2 Automatisch verzamelde informatie:

  • Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Artikel 3: Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 4: Doorgifte aan derde partijen

Diabetes liga geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of ingevolge een gerechtelijk bevel. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Artikel 5: Beveiliging

Diabetes liga erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Diabetes liga beveiligt uw persoonsgegevens dan ook door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen waaronder firewalls, beveiligde servers, bescherming door middel van wachtwoorden en verwerkersovereenkomsten met derden die bijvoorbeeld onze website hosten.

Artikel 6: Uw rechten

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

 Recht op informatie en toegang

Diabetes liga verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing. Hierbij dienen wel steeds het doeleinde, de rechtsgrond en de redelijkheid van het verzoek in acht genomen te worden. In bepaalde gevallen is een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om rechtsvorderingen te kunnen uitoefenen of onderbouwen. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op gegevenswissing.

U erkent wel de mogelijkheid dat Diabetes liga bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

In bepaalde gevallen kan u ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht gegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of waar mogelijk aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren via privacy@diabetesliga.com

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Indien u van mening bent dat Diabetes liga inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@adp-gba.be

Artikel 7: Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Artikel 8: Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve Diabetes liga te contacteren:

Artikel 9: Cookies

9.1 Gebruik van cookies

Diabetes Liga verwerkt via haar websites alleen persoonsgegevens die automatisch worden verzameld bij gebruik van de website, zoals IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u bezoek bracht aan de website en de pagina’s die u bezocht. Deze persoonsgegevens zijn verkregen met behulp van cookies. Diabetes Liga gebruikt deze gegevens voor statistische en prestatie doeleinden.

9.2 Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk dat een website uw browser herkent, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen zodat bijvoorbeeld wanneer u de website opnieuw bezoekt, u de te verkiezen taal niet nogmaals hoeft te selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook door een derde geplaatst worden, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.

9.3 Hoe kunt u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen:

Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. Diabetes Liga doet alles wat nodig is om de goede werking van de website te garanderen. Bepaalde elementen van de website vereisen echter het gebruik van cookies.

9.4 Soorten cookies

9.4.1 Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

9.4.2 Wie plaatst en beheert cookies?

First Party Cookies
First Party Cookies zijn cookies die Diabetes liga beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

Third Party Cookies
Third Party Cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan de website aan derden verzonden worden.

9.4.3 Waarom cookies?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze cookies niet uit te schakelen.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

  • het onthouden van uw inloggegevens
  • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens
  • waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website

Performantie en analyse cookies

Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten (bijvoorbeeld Google Analytics).

Sociale media cookies

De website kan zogenoemde embedded elementen van andere, derde partijen, zoals bijvoorbeeld Youtube, Twitter en Facebook implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins.

Overige cookies

Dit zijn cookies die niet bij één van de bovenstaande categorieën van cookies horen. Een voorbeeld zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om zelf webanalyses te maken ter optimalisatie van de website. Naast de hierboven vermelde performantie en analyse cookies, kunnen andere webanalyse cookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hier mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies.

9.4.4. Diabetes Liga maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Cookie Domein Beschrijving Geldigheid
_ga diabetes.be Google Universal Analytics: wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden.  2 jaar
_gat diabetes.be Google Universal Analytics, sessiecookie: wordt gebruikt om de zoeksnelheid in de richting van de servers van Google Analytics te monitoren. Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden. 1 dag
_gid diabetes.be Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
cookielawinfo-checkbox-other shop.diabetes.be Slaat de cookietoestemming van de gebruiker op. 1 jaar
cookielawinfo-checkbox-advertisement shop.diabetes.be Wordt gebruikt om te detecteren of de gebruiker de advertentiecookies toestaat. 1 jaar
cookielawinfo-checkbox-analytics shop.diabetes.be Wordt gebruikt om te detecteren of de gebruiker analysecookies toestaat. 1 jaar
cookielawinfo-checkbox-functional shop.diabetes.be Slaat de cookietoestemming van de gebruiker op. 1 jaar
cookielawinfo-checkbox-necessary shop.diabetes.be Gaat na of de gebruiker cookies heeft aanvaard. 1 jaar
cookielawinfo-checkbox-performance shop.diabetes.be Slaat de cookietoestemming  van de gebruiker op. 1 jaar

Start typing and press Enter to search

Winkelwagen
De waardering van www.diabetes.be bij TrustProfile Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 88 reviews.