Privacy & Cookie Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Diabetes Liga vzw, met maatschappelijke zetel te Gent  en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer […] (hierna: “Diabetes Liga”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1. Diabetes Liga webshop leeft de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Diabetes Liga webshop stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Diabetes Liga webshop. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2: PERSOONSGEGEVENS

2.1.      Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres [en surfgedrag? herkomst? zoektermen?];
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
 • Categorie 3: bij registratie of bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies: […];
 • Categorie 5: jouw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.      Diabetes Liga webshop kan persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens jouw registratie en gebruik van de website;
 3. doordat jij gebruik maakt van andere diensten van de Diabetes Liga vzw, al dan niet via het afsluiten van een lidmaatschap.

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

ARTIKEL 3: DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1.      Algemene doeleinden:

Diabetes Liga webshop zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Diabetes Liga om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van jouw account op deze website met het oog op het gebruik van onze webshop en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: [doeleinden cookies], met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2.      Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits jij hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Diabetes Liga webshop jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Diabetes Liga webshop, haar producten en/of diensten. Diabetes Liga webshop kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door jou bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.      Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Diabetes Liga webshop, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Diabetes Liga webshop failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Diabetes Liga webshop geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Diabetes Liga webshop zal in redelijkheid pogen jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij jouw  gegevens aan genoemde derde bekendmaken, maar jij erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Diabetes Liga webshop zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.4.      Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Diabetes Liga webshop jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Diabetes Liga webshop zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

ARTIKEL 4: DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Diabetes Liga webshop en jijzelf.

ARTIKEL 5: JOUW RECHTEN

5.1.      Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Diabetes Liga webshop. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

5.3.      Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouwpersoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar webshop@diabetes.be, per post naar Diabetes Liga webshop of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 02 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. U vindt dit ook terug bij https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

ARTIKEL 6: VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan Diabetes Liga webshop aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en wawchtwoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7: TOEGANG DOOR DERDEN

7.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

ARTIKEL 8: AANGIFTE PRIVACYCOMMISSIE

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Je kan steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

ARTIKEL 9: COOKIES

9.1.      Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Diabetes Liga webshop en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

9.2.      Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3.      Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd

 

Niet-functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

9.4.      Jouw toestemming:

Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt jou gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan ten allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus jouw toestemming intrekken.

Je kan de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Je kan tevens cookies weigeren of blokkeren door de instellingen van je browser aan te pasen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar webshop@diabetes.be, per post naar Diabetes Liga webshop – Ottergemsesteenweg 456, 9000 Gent, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies kan je ook hier vinden: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy kan je hier vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

Start typing and press Enter to search

Winkelwagen